GDPR

Personuppgifter
I och med att du skickar detta formulär eller kontaktar Lommastrands Trafikskola, samtycker du till att personuppgifterna lagras digitalt för Lommastrands Trafikskolas räkning att användas för information, planering och bokning av utbildning och/eller prov. Registrerade personuppgifter kan på begäran lämnas ut. Lommastrands Trafikskola är också skyldiga att på begäran av den registrerade rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

 

Varför behöver vi dina personuppgifter?
Personuppgifter som Lommastrands Trafikskola får av dig, vårdnadshavare, myndighet eller som vi på annat sätt hämtar in, behandlas för att vi ska kunna fullgöra och administrera våra rättsliga skyldigheter som att rapportera till styrande myndigheter(ex. transportstyrelsen), följa ingångna avtal eller för att vi ska kunna ge dig bra service.
Uppgifter som namn, adress, telefonnummer, foton och e-postadress använder vi i vårt kundregister för att sända dig nyheter, fakturor eller information som rör din utbildning hos oss. Namn, adress, telefonnummer och e-postadress används också för att kunna svara på dina frågor eller synpunkter via chatt, mail, telefon och webbformulär. Personnummer används för informationshämtning, bokning eller rapportering och är ett villkor för att trafikskolan ska kunna administrera ärenden till berörda myndigheter. Uppgifter som foton används oftast på Lommastrands Trafikskola´s hemsida eller offentlig social media efter erhållandet av körkort för att offentligt gratulera till körkortet, bilderna lagras normalt sett tillsvidare eller tills eleven begär att få den borttagen. Vi är i vissa fall även skyldiga att lämna uppgifter till myndigheter enligt lag och avtal.
I vissa uppdragsverksamheter lämnar Lommastrands Trafikskola information till tredje part utifrån uppdrag och myndighetsutövning såsom arbetsförmedlingen, branschorganisationer, CSN eller liknande. I övrigt så lämnar Lommastrands Trafikskola aldrig ut personuppgifter till tredje part.

 

Hur samlas personuppgifter in och hur lagras de?
Personuppgifter samlas in genom till exempel webbformulär, mail, foto, ansökningar på papper och genom samtal. Uppgifterna kan även kompletteras med information från offentliga register och myndigheter.
Är du, eller har varit, deltagare/elev/kund hos oss, lagras dina uppgifter bara så länge som krävs för att Lommastrands Trafikskola ska kunna administrera/rapportera utbildningar/kurser eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag/avtal. Därefter raderas de enligt gällande gallringsrutin. Vi raderar inte personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem, till exempel enligt gällande bokföringsregler. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål och kursutveckling.
De uppgifter i vårt kundregister som används för att sända dig nyhetsbrev, information och erbjudanden, sparas så länge det behövs eller tills du avregistrerar dig.

 

Vilka rättigheter har du som registrerad?

  • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort. Du kan kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. Lommastrands Trafikskola har enbart tillgång till personuppgifter som behövs för vår egna verksamhet, och inte personuppgifter som finns hos andra myndigheter och företag.
  • Du har även rätt att få information om vilka rättsliga grunder vi stödjer oss på, hur länge vi kommer att spara dina uppgifter, vem som har tillgång till informationen och att få dina uppgifter hos oss raderade om det inte finns rättsliga skäl som gör att vi tvingas lagra uppgifterna.
  • Du kan få en sammanställning av alla uppgifter vi har om dig och du kan även invända mot det sätt vi använder dina personuppgifter.
  • Du har rätt att begära begränsning av användning av vissa av dina personuppgifter, du kan få återkalla ditt samtycke och överklaga till relevant tillsynsmyndighet.
  • I det fall information som vi sparat om dig ska behandlas i ett annat syfte än vid insamlingstillfället, kommer vi att informera dig om detta.